Рентабельність – відносний показник економічної ефективності, який розраховується за певною формулою. Коефіцієнт рентабельності визначається як співвідношення прибутку й активів, що формують цей прибуток. Інформація для розрахунків береться з балансу підприємства. Рентабельність поділяють на чисту і загальну, тобто коефіцієнти розраховують як для окремих компонентів виробничого процесу, так і для діяльності всього підприємства в цілому.

Рентабельним можна вважати будь-яке підприємство, протягом певного періоду приносить прибуток. Але поняття прибутку і рентабельності необхідно розділяти. Однакова прибуток двох підприємств, виражена в абсолютних величинах (на відміну від відносних показників рентабельності), може бути непорівнянна для компаній різного масштабу. Критерії рентабельності визначають прибутковість підприємства з урахуванням його величини і можливостей.

Для коректної оцінки підприємства прийнято аналізувати кілька показників рентабельності.

Види рентабельності

  • Загальна рентабельність активів. Величина її відображає відсоток прибутку на кожен вкладений в активи організації рубль. Розраховується рентабельність активів співвідношенням операційного прибутку (до податкових виплат) за конкретний період із середньою вартістю всіх активів компанії. Активи враховуються не тільки власні, а й залучені – дебіторська заборгованість, кредити і т. п.
  • Рентабельність оборотних активів – співвідношення чистого прибутку до оборотної частини активів (товари на складі, грошові кошти тощо).
  • Рентабельність продукції визначають відношенням прибутку від реалізації до собівартості продукції (товарів або послуг). Вона відображає ступінь ефективності поточних витрат на виробництво і реалізацію. Визначається в відсотках. Рентабельність продукції зазвичай розраховується як в цілому, так і по окремих її видах.
  • Рентабельність виробництва — узагальнюючий показник, що характеризує економічну ефективність діяльності всіх структурних підрозділів організації. Величина її розраховується співвідношенням прибутку до витрат на весь процес виробництва.
  • Рентабельність капіталу — відношення чистого прибутку до встановленого та додаткового капіталу. Величина його відображає ефективність використання власних коштів підприємства.
  • Рентабельність продажу (або реалізованої продукції) показує частку прибутку на кожен рубль отриманого доходу або на одиницю реалізованої продукції. Розраховується співвідношенням операційного прибутку до грошового еквіваленту обсягу продажів за певний період.
  • Рентабельність інвестицій – відношення чистого прибутку до суми початкових фінансових вкладень.

Коефіцієнти рентабельності активно використовуються для порівняння показників компаній з середніми значеннями по даній галузі; для аналізу фінансового стану підприємства, на основі якого приймаються інвестиційні рішення або партнерські угоди.