Прибуток і виручка — два різних поняття, але вони супроводжують діяльність будь-якої фірми постійно. Їх значення досить близькі один до одного, так як найчастіше використовуються в одному контексті. Але різниця між ними є.

Виручка

Виручка компанії – грошове надходження від реалізації товару, послуги або роботи на ринку. Вона являє собою результат діяльності всієї компанії за певний період часу. По-іншому, виручку називають валовим доходом компанії.

Виручка відображається в бухгалтерському обліку по рахунку 90 «Виручка», служить для визначення суми податку, який сплачують компанії, що працюють на спрощеному режимі оподаткування.

Виручка – найбільш загальний показник діяльності компанії. Однак не все можна вважати виручкою. Як правило, це надходження від основного виду діяльності. При складанні бухгалтерського балансу, виручка враховується за мінусом непрямих податків, зокрема ПДВ, який фактично утримується з покупця.

Виручку можна спрогнозувати. Ґрунтуючись на даних попередніх обсягів продажів і надходження грошових коштів, бухгалтер може спрогнозувати очікувану виручку в наступному звітному періоді. Загальна виручка підприємства за звітний період складається з:

  • Виручки від основної діяльності (продаж товарів, надання різних послуг або виконання робіт);
  • Виручка від інвестиційної діяльності (фінансовий результат від продажу необоротних активів або реалізації будь-яких цінних паперів, які належать компанії на праві власності);
  • Виручка від фінансової діяльності компанії.

Прибуток

Прибуток – це важливий показник діяльності компанії. Вона буває економічної і бухгалтерської.

Економічна прибуток – різниця між сукупним доходом підприємства і витратами (явними і неявними). Цей показник показує, наскільки ефективно компанія працювала в певний період часу. Економічний прибуток можна розподіляти між засновниками. Бухгалтерська прибуток – прибуток, що використовується для цілей бухгалтерського обліку. З неї відраховуються податки, і вона відображається у «Звіті про прибутки і збитки». Вона дорівнює різниці між сукупним доходом і явними витратами підприємства.

Основна прибуток організації складається з показників:

  • Прибутку (або збитку) від основної діяльності (реалізації продукції, надання послуг або виконання робіт);
  • Прибуток (або збиток) від допоміжної діяльності (наприклад, прибуток від здачі складу в оренду або виконання додаткових робіт за договором підряду).

Взаємозв’язок прибутку і виручки в тому, що прибуток є різницею між загальною виручкою і загальними витратами підприємства. Прибуток може бути мінусовій (збиток), в той час як виручка — ні.

Ґрунтуючись на показниках минулих періодів, бухгалтер може спрогнозувати майбутній прибуток. Для складання такого прогнозу, необхідно враховувати не тільки очікувані доходи (майбутню виручку), але й очікувані витрати, а також кон’юнктуру ринку і прогнозовані зміни на ринку.